Àrd-sgoil (tro mheadhan na Gàidhlig) PGDE

UCAS code X130

What is special about this course?

Bidh an cùrsa seo gur deasachadh airson dreuchd mar neach-teagaisg àrd-sgoile le sgilean agus eòlas a bheir buaidh air beatha dhaoine òga a bhios sibh a’ teagasg.

Tha an cùrsa air a thabhann an co-bhonn ri Comhairle Earra-ghàidheil is Bhòid, Comhairle nan Eilean Siar, Comhairle na Gàidhealtachd agus Comhairle Pheairt agus Chinn Rois a tha ag obair leis an oilthigh aig na làraich ionadail. Air cùrsa PGDE (àrd-sgoile), cuiridh oileanaich seachad 18 seachdainean san oilthigh agus 19 seachdainean ann an suidheachadh proifeasanta ann an sgoiltean. Feumaidh sibh a bhith fileanta ann an Gàidhlig mus tòisich sibh air a’ phrògram seo agus thèid na sgilean cànain agaibh a mheasadh aig agallamh. Air a’ phrògram seo cuiridh sibh seachad na greisean-sgoile agaibh ann an sgoiltean a tha a’ tabhann Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig (FTMG) far an gabh seo aontachadh le na h-Ùghdarrasan Ionadail.

 • Tha na cuspairean gu h-ìosal air an tabhann sna colaistean a leanas: Colaiste Earra-ghàidheil OGE (An t-Òban), Colaiste Inbhir Nis OGE, Colaisde a’ Chaisteil OGE (Steòrnabhagh), Colaiste Pheairt OGE, Sabhal Mòr Ostaig OGE (An t-Eilean Sgìtheanach) agus Colaiste na Gàidhealtachd an Iar OGE (An Gearasdan)
 • Beurla
 • Bìth-eòlas le Saidheans
 • Ceimigeachd le Saidheans
 • Coimpiutaireachd
 • Fiosaig le Saidheans
 • Foghlam Gnìomhachais
 • Eaconamas-dachaigh
 • Gàidhlig
 • Matamataig
 • Teicneòlas

Dh’fhaodar cuspairean àrd-sgoile eile a thabhann nam biodh iarrtas ann.

Bidh am prògram uaireannan air a thabhann aig Ceann Loch Gilp (tro Colaiste Earra-ghàidheil OGE) agus ann am Barraigh agus Beinn nam Fadhla (tro Colaisde a’ Chaisteil OGE). Thèid co-dhùnadh a dhèanamh air seo gach bliadhna a rèir àireamh thagraidhean anns na sgìrean seo.

Special features

 • Cothrom a bhith an sàs ann am prògram foghlam àrd-sgoile ann an co-bhonn ri sgoiltean a bhios a’ tabhann Foghlam tro mheadhan na Gàidhlig.
 • Bidh na h-Ùghdarrasan Ionadail (a tha mar phàirt den phrògram) a’ tabhann bliadhna inntrigidh ann an sgoil san sgìre don mhòr-chuid de dh’oileanaich a tha soirbheachail air a’ chùrsa.

Entry requirements

Feuch gun leugh sibh ar FAQs airson barrachd fiosrachaidh mun phrògram agus mu thagraichean ri linn COVID-19.

Bu chòir ceum freagarrach aig ìre fo-cheum a bhith aig tagraidhean; thèid prìomhachas a thoirt do thagraidhean aig a bheil ceum le urram ach thèid sùil a thoirt air tagraidhean aig a bheil ceum coitcheann cuideachd AGUS:

Beurla:

 • Àrd-ìre (C no nas àirde), NO
 • Ìre A (D no nas àirde), NO
 • GCSE Cànan na Beurla (C/4 no nas àirde) agus Litreachas na Beurla (C/4 no nas àirde) no a leithid

Matamataig no Aplaiceadan Matamataig:

 • Ìre Nàiseanta 5 (C no nas àirde), NO
 • SQA Eadar-mheadhan 2 (C no nas àirde) no An Ìre Choitcheann (Sàr Ìre) NO
 • GCSE Matamataig (C/4 no nas àirde) no a leithid
 • Cudromach: Tha stiùireadh sònraichte aig Comhairle Choitcheann Luchd-teagaisg na h-Alba (GTCS) a rèir cuspair airson teagasg àrd-sgoile. Gheibhear iad seo air làrach 'GTCS Memorandum on Entry Requirements to Programmes of Initial Teacher Education in Scotland, 2019'. Tha barrachd fios mun seo ri fhaighinn air a’ cheangal ri ceistean cumanta gu h-àrd.
 • Feumaidh tu a bhith fileanta ann an Gàidhlig agus feumaidh comas a bhith agad Gàidhlig a leughadh agus a sgrìobhadh.
 • Feumaidh tagraichean soirbheachail a bhith deònach a dhol tro phròiseas PVG Disclosure agus a bhith nam ball de Sgeama PVG airson an cùrsa seo a dhèanamh
 • Feumaidh tagraidhean a tha air a bhith a’ fuireach taobh a-muigh na Rìoghachd Aonaichte airson sia mìosan no na b’ fhaide anns na coig bliadhna a dh’fhalbh a dhol fo rannsachadh eucoir anns gach dùthaich san robhar a’ fuireach mus faighear àite air a’ phrògram

Feumaidh sibh tagradh airson PGDE Àrd-sgoil (Foghlam Gàidhlig) a dhèanamh tro sgeama UCAS san aon dòigh ri prògraman fo-cheum, gun a dhol tro UCAS Trèanadh Thidsearan. Tha seo fìor don a h-uile oilthigh ann an Alba a bhios a’ tabhann PGDE. Chan eil cead agaibh tagradh a dhèanamh ach airson na bliadhna a tha romhaibh - chan fhaod sibh dàil a chur air inntrigeadh. Feumaidh sibh fios a thoirt seachad mun cheum agus mu na teisteanasan agaibh ann am Matamataig agus Beurla anns an tagradh - cha tèid gabhail ris an tagradh as aonais an fhiosrachaidh seo. Feumaidh teisteanasan a bhith a-staigh air an aon latha ri cinn-latha thagraidhean. ’S e dleastanas an tagraiche a th’ ann dèanamh cinnteach gu bheil fios aig luchd-teisteanais air seo agus gu bheil an tagradh slàn air a chur a-steach ron cheann-là a thèid a chur romhaibh.

PGDE

Modalan Teagaisg PGDE

Practas Co-oibreachail (20 creideas)

Bheir am modal seo cothrom do dh’oileanaich a bhith ag amas air a bhith nam proifeasantaich mheòrachail, shoirbheachail, fheòrachail a tha comasach a dhol an sàs ann an toinntean foghlaim agus a bhios deiseil airson cur ri leasachaidhean foghlaim san àm ri teachd. Bheir e cothrom dhaibh tuigse fhaighinn air a’ churraicealam agus na leasachaidhean a thig air agus air cho freagarrach ’s a tha e airson saoghal an latha an-diugh agus airson atharrachaidhean sam bith a thig na chois. Thèid sgrùdadh a dhèanamh sa mhodal air mar a tha an Curraicealam airson Sàr-mhathais ag amas air ath-dhealbhadh ann am foghlam tro churraicealam a tha nas beartaiche, nas coileanta agus nas sùbailte. Bidh oileanaich air an deasachadh le sgilean planaidh, teagaisg agus measaidh stèidhichte air a’ churraicealam le fòcas air cuspairean co-cheangailte ri ionnsachadh agus co-oibreachadh taobh a-staigh a’ chlas aca fhèin agus an co-bhonn ri luchd-obrach eile mar phàirt den sgoil air fad.

Feòrachadh agus Practas (20 creideas)

Tha am modal seo ag amas air a bhith a’ cur ionnsachadh chloinne agus dhaoine òga agus mar a dh’ionnsaicheas iad san t-seòmar-teagaisg aig cridhe rannsachadh proifeasanta nan oileanach agus mar a tha seo bunaiteach do phlanadh, teagasg agus measadh. Tha am modal air a dhlùth-cheangal ri na greisean-sgoile ann an sgoil a tha a’ tabhann FtMG airson barrachd tuigse fhaighinn air foghlam mar rud leantainneach.

Practas Meòrachail (20 creideas)

Bheir am modal seo cothrom ullachaidh do dh’oileanaich a bhith
a’ meòrachadh agus a’ breithneachadh air an obair aca fhèin mar phàirt de leasachadh agus de dh’fhèin-mheasadh pearsanta agus proifeasanta leantainneach. Tha e ag amas air cothroman do dh’oileanaich teagaisg a bhith a’ meòrachadh gu proifeasanta agus a bhith deiseil airson beachdachadh ann an doimhneachd air càileachd ann an ionnsachadh chloinne agus dhaoine òga agus mar a bhios buaidh air na dòighean-obrach aca fhèin air ionnsachadh. Bheir am modal cuideachd cothrom do dh’oileanaich luach a thoirt air mar a tha tuigse agus leasachadh cànain air am filleadh a-steach gu teagasg agus mar a tha buaidh aca air a chèile.

Practas Proifeasanta (àrd-sgoile) (60 creideas)

Anns a’ mhodal seo, nì oileanaich leasachadh air practas proifeasanta agus fèin-aithne proifeasanta tro 19 seachdainean de ghreisean-sgoile. Bidh iad seo air an roinn gu nàiseanta tro Student Placement System gus eòlas fhaighinn air

 

How will I study my course?

 • Làn-ùine
 • Airson eileamaidean teagaisg a’ chùrsa, bidh sibh ag obair tro mheasgachadh de chlasaichean aghaidh ri aghaidh agus air-loidhne  tro àrainneachd ionnsachaidh bhidio an oilthigh (VLE)
 • Bidh na greisean proifeasanta uile air an stèidheachadh ann an sgoiltean

Cosgaisean a bharrachd:

 • Siubhal gu cùrsaichean-inntrigidh. Gheibhear biadh agus àite-fuirich an-asgaidh
 • Siubhal gu greisean-sgoile - thèid seo a rèiteach tro shiostam nàiseanta GTCS. Cha bhi an sgoil na b’ fhaide na uair a thìde gu leth air falbh bhon t-seòladh theirm a thug sibh seachad

How long will my course last?


 • Làn-ùine: aon bhliadhna (An Lùnastal - An t-Òg-mhìos)

Where can I study my course?

 • Colaiste Earra-Ghàidheil UHI
 • Colaiste Inbhir Nis UHI
 • Colaisde a' Chaisteil UHI
 • Colaiste Pheairt UHI
 • Sabhal Mòr Ostaig UHI
 • Colaiste na Gàidhealtachd an Iar UHI

Start date

 • An Lùnastal

Fees

For students normally domiciled in Scotland, including EU/EEA and Swiss nationals with settled or pre-settled status in the UK, with a term-time address in Scotland, the following fees apply:

  2020-21 2021-22
PGDE £1,820 £1,820

Note: The Scottish Government set this fee which has not yet been confirmed for 2021-22 so may be subject to change.

Rest of UK students

For students normally domiciled in the rest of the UK (England, Wales and N. Ireland, including Channel Islands and the Isle of Man) and with a term-time address in Scotland, the following fees apply:

  2020-21 2021-22
PGDE £9,000 £9,000

There are a number of funding options available to UK students to help you pay for your studies and your cost of living while studying. Students who are resident and studying in Scotland can apply for their fees to be paid by the Student Awards Agency for Scotland (SAAS). SAAS will determine eligibility.

EU/EEA and Swiss nationals without settled or pre-settled status in the UK.

Following the UK’s departure from the European Union, the Scottish Government has confirmed that EU/EEA and Swiss nationals starting their study in Scotland from academic year 2021-22, who do not have settled status, will be considered as international for fee purposes. For 2021-22, students will get an automatic scholarship of £3,000.

  2021-22 With scholarship
PGDE £12,360 £9,360

Students will need Student Route visa sponsorship to study on the UK.

International students

For students who do not normally reside in the UK or European Union and with a term-time address in Scotland, the following fees apply:

  2020-21 2021-22
PGDE £12,000 £12,360

 

Funding

Dh’fhaodadh sgoilearachdan no taic-airgid eile a bhith ri fhaighinn. Cuiribh fios gu colaistean compàirteachais an oilthigh airson barrachd fiosrachaidh.

Gheibh cuid de dh’oileanaich bursaraidhean STEM sa bhliadhna acadaimigich 2020/21 - thoir sùil air làrach-lìn an oilthigh airson barrachd fiosrachaidh.

What can I do on completion of my course?

Aig deireadh a’ chùrsa, gheibhear clàradh fo-chùmhnant mar thidsear àrd-sgoile le GTC Alba (GTCS). Bidh e an comas do dh’oileanaich a tha soirbheachail air a’ chùrsa iarrtas a dhèanamh airson bliadhna inntrigidh ann an sgoil far am bi foghlam tro mheadhan na Gàidhlig air a thabhann. Bheir cothrom dhaibh a bhith ag amas air làn-chlàradh aig deireadh na bliadhna.

Can I progress into further study?

Tha cothrom aig luchd-ceumnachaidh a dhol air adhart gu MEd Critical Enquiry no gu prògram Maighstireachd ann an oilthigh eile san Rìoghachd Aonaichte.

Is there more information available online?

QR Code - scan to visit course page

You can use the above QR code to connect directly to the course details.

Apply

Due to an on-going cyber security incident our systems are currently down. Applications for full-time degree courses can still be made via UCAS but we are unable to take any direct applications. We are doing everything possible to minimise disruption, but this could take some time. Please check back at regular intervals for updates or, if you have a specific query, contact us.